Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Cvrčovice

Podrobná historie obce Podolanka

Historie

Cvrčovice, též Svrčovice, byly již ve XII. st. zbožím kapituly Vyšehradské. R.1187 zastavil je kníže Friedrich ve 300 hř. stříbra vladykovi Habrovci. Ve XIV. st. byly Cvrčovice obročím jednoho z kanovníků hradu Pražského, který tu roku 1380 vykonával i právo podací (kanovník Vojtěch, kapitulní děkan u sv. Jiljí na Starém městě Pražském). Potom připadly opět kapitule Vyšehradské, jejíž člen, kanovnín Vítek, bral z nich užitky před válkou husitskou. R.1420 zmocnili se Cvrčovic Pražané Staroměstští a konšelé zapsali s povolením obce Stanovi z Třebice a chotí jeho Anně ze Mcel i dědicům 100 kop gr. č. "za stateční služebnosti a pohodlnosti ... proti nepřátelům božím" na vsi celé, na dědinách orných i neorných. R.1434 skládal počty Matěj od Mouřenínův konšelům z úroků též ze vsi Svrčovic. R.1437 zapsal císař Zigmund Vaňkovi a Jankovi z Odic Cvrčovice, dvůr se vsí, a Kostomlátky ves, obé kanovnictví Vyšehradského, ve 200 kopách gr. č. Později, výslovně ještě r.1452, 1454 a 1453, byl Vaněk Čech Svrčovský sám držitelem. Od roku 1476 seděl zde Jan Markolt z Tedražic, do roku 1558 Václav Mutrplas z Tedražic, po něm Jan Mutrplas z Tedražic, který r.1584 prodal Cvrčovice císaři Rudolfu II. za 700 kop gr. míš., poněvadž se však Brandejsu nehodily, prodány r.1586 za 400 kop gr. č. Mikuláši Bryknaru z Brukštejna, který se ještě roku 1589 jmenuje v tituláři. Roku 1603 přiznal Václav Oudrcký z Oudrče a na Cvrčovicích k berni zemské poddaných 13, komíny 4, mistra ovčáckého 1, mlýnská kola 2. R.1615 oznámil Mikuláš Sekerka ze Sedčic ve Cvrčovicích 12 poddaných s podacím kostelním. R.1621 zabrány Mikuláši Sekerkovi pro účastenství v povstání Cvrčovice ves s dvorem poplužním, mlýnem, ovčínem, rybníky, potoky a prodány r.1630 za 14839 kop gr. míš. Jiřímu Benediktu Beníkovi z Petršdorfu cizozemci. R.1655 držel Cvrčovice měšťan Staroměstský Antonín Trentino, jemuž strž rybníka Vinořského, vzedmutím sněhových vod způsobená a neopatrností Vinořského správce zaviněná, vzala oba rybníky, větší Cvrčovský a menší dolejší. R.1665 držel statek Maximilián Rudolf Rašín z Rýzmburka s chotí Helenou Ludmilou rodilou Myškovou ze Žlunic. R.1675 koupil je od dědiců Pavel Leopold svob. pán z Walderode, jehož choť Anna Barbora prodala veškero zboží zdejší r.1682 za 29.000 zl. a 300 klíčného Heřmanu hraběti Černínovi z Chudenic, ten pak spojil Cvrčovice a Kostomlátky s panství Vinořským.

Dvůr zdejší vyhořel 14. května r.1787.

Panský mlýn, nyní č.1, o dvojím složení a dvojím kole stupním, prodán emfyteuticky se 4 jitry rolí, od č.11 oddělených, r.1738 vrchností Janu Čuchovi, po němž následovali r.1771 František Čuch, 1783 Josef Švarc, r.1787 František Švarc. R.1810 prodán v dražbě po Tomáši Zichovi Václavu Roztočilovi. R.1822 následovala Barbora Aixnerová, 1828 Jan Aixner, r.1880 koupil jej Otakar hrabě Černín z Chudenic.

Níže vsi jest bývalý panský mlýn Valcha, č. 10, o jednom kole mlýnském a jednom stupním. I ten byl prodán ke konci XVIII. st. emfyteuticky Františku Všetečkovi, který jej zůstavil synu Františku Všetečkovi. Tehdy byl mlýn pustý. R.1807 koupil jej Václav Bozkovský a zavázal se, "pokud (mlýn) pustej leží", k ročnímu úroku vrchnosti 30 zl. a až rybník bude naplněn, 40 zl. R.1810 držel jej Josef Urban, r.1822 Josef Hanžlík, pak Josef Brejcha, po němž následovali 1842 Antonín Ullrich, 1869 Václav Ullrich, 1881 Otakar hrabě Černín, 1888 Děpold hrabě Černín, 1897 Otakar hrabě Černín.

V bývalém ovčíně, nyní č. 3, byl již roku 1876 pouze byt pro ovčáka.

Chrám sv. Jana Stětí býval franím děkanátu Brandejského a platilo se z něho po 12 gr. desátku papežského. R.1564 byl ze základu přestavěn Janem Mutrplasem z Tedražic. Z farářů jeho znám r.1380 Václav Oldřich ze Žlutice.

"Léta Páně 1722 27. listipádu při drženém soudu se vynašlo, že na panství (Vinořském) ve všech porozdílně chaloupky a domky vystavené se vynacházejí, však ale držitelům týchž chalup neb domků v knihách purkrechtních připsané nejsou", i vyměřeny byly jednotlivým z nich tyto roboty: "ponejprv poselstvím z jedné do druhý vesnice choditi; hnůj rozkejdati na pasnkým, kdy se mu rozkáže; žito vysekávati s pšenicií; na hrabání sen a votav vycházeti; hlavatice sázeti na panským".

Grunty

Ve Cvrčovicích bývali čytři osedlí, a sice:

  1. Purkr. č. 1, nyní č.7, chalupa roku 1718 o 18 str. 1 věrt. rolí, r.1738 o 4 kopách záh. s robotou ruční 156 dnů v roce, držel Jan Holub, 1688 Jiří Říha, 1698 Damohel Novotný, 1706 Václav Říha, 1721 Václav Měřický jinak Měřička, 1735 Martin Tůma, 1737 Václav Měřička, 1738 Jan Max, 1786 Josef Fridrich
  2. Purkr. č. 2, nyní č. 5, statek, r.1695 o 15 kopách záh., r.1718 o 69 str. 2 věrt. rolí, r.1843 o 42 jitrech, s robotou potahem 156 a ruční 39 dnů v roce, držel Václav Říha, 1688 Jiří Houžvička, 1698 Václav Houžvička, 1706 Jindřich Jírovec, 1786 Matěj Jírovec, po něm Anna Kasalická, 1843 Josef Kasalický, 1858 František Kasalický, 1890 Josef Kasalický.
  3. Purkr. č. 3, nyní č. 8, statek, r.1718 o 76 str. 1 věrt. rolí a 1 strl. luk, r.1840 o 43 1 jitrech, s robotou potahem 156 a ruční 39 dnů v roce, držel Jiří Chalupa, 1688 Šimon Chalupa, 1693 Mikuláš Srbek, 1709 Jan Breyer, 1786 Josef Kostelecký, po něm Josef Vítův, 1887 Josef Vítův, 1888 František Vítův.
  4. Purkr. č. 4, nyní č.4, chalupa, r.1692 o 4 kopách záh., r.1718 o 19 str. 2 věrt., r.1830 o 11 1 jitrech, s robotou ruční 156 dnů v roce, držel Vít Eliška, 1692 Mikuláš Srbek, 1693 Šimon Chalupa, 1721 Matěj Chalupa, 1786 Martin Strach, po něm Josef Strach, 1830 Jan Strach, 1846 František Rychnovský a téhož ještě roku František Kovář, 1849 Emanuel Franc, 1853 František Kratochvíl, 1855 Josef Tůma, 1857 Václav Hradecký, 1861 Antonín Mejstřík, 1894 Jan Stolař, 1907 Antonín Kutil, 1909 Václav Kympl.


Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz