Osobní stránky Tomáše Dvořáka

Lánský rejstřík na základě přiznávacích listů z roku 1654, potvrzený generální visitační komisí roku 1676

Zemský moravský sněm nařídil 15. prosince 1655, aby každá vrchnost provedla na svém panství soupis poddanské držby. Berní jednotkou byl ustanoven lán, jímž v různých dobách byly označovány velikostní typy usedlostí tak, že časem se stalo, že vyjadřoval přibližnou plošnou výměru statku. Pro účely kontribuční se považovalo za lán 96 měř. mor. půdy, kterou bylo možno obdělat ve třech polích po 32 měř. Zahrady, louky, pastviny a lesy nebyly do soupisu pojaty. Pro pole stanoveny tři jakostní třídy dle toho, na kterých se rodila dobrá nebo špatná pšenice, réž a oves. Polnosti se sepisovaly dle selského přiznání bez přeměřování, jen vrchnosti byly pověřeny jakousi kontrolou a povinností visitační komise bylo vypočítat počet lánů na základě fassí a rozvrhnout kontribuci.

Poněvadž soupis dál po třicetileté válce, kdy stálo ještě mnoho selských usedlostí zničených a opuštěných, nevyhovoval, žádaly se soupisy nové. Veškeré údaje přezkoumávala generální visitační komise.

Vrchnost panství kroměřížského napočetla pozdějšími přiznávacími lisyt lánů méně a musela omluvit svůj odchylný výsledek před visitačšní komisí. Uvedla, že při prvním soupise byli poddaní vyslícháni pod přísahou, hrozilo se jim tresty, kdyby něco zamlčeli nebo křivě udali. Museli udávat jim přiřčený výsevek, ač mnoho polí leželo pustých, zarostlých křovím.

Náhle přišla visitace a shledala na kroměřížském panství víc o 31 lánů 7 1/4 achtle, ač odevšad na ní zírala ruina. Stalose to tím, že mezi lány zapsali lhotníky, kteří pro stálé válečné kontribuce raději sběhli i s penězi a vypůjčeným obilím od vrchnosti. Po řadu let řádil hlad, vrchnost jim půjčila tolik obilí, že kdyby měli vše vrátit, spláceli by dlouhá léta.

Obec Zlobice Pole Nachází se: Celkem:
I. tř. II. tř.
Kusy Měř. 8tle Měř 8tle Měř 8tle
Celolán:
1. Václav Dvořák, mlýn o 2 slož. má 5 32 4 32 4 65 -
Tříčtvrtlány:
1. Jura Šimků, před ním Havel Obíral 6 18 6 18 6 37 4
2. Týž přikoupil ze 1/4lánu Jury Kníchala jednu osminu a má 3 4 - 4 - 8 -
3. Jura Vrzal, před ním Jan Vrzal 6 18 6 18 6 37 4
4. Jura Vrábků neb Přecechtěl 6 18 6 18 6 37 4
5. Jan Zapletal, před ním Tomáš Droběna 6 18 6 18 6 37 4
6. Matouš Vrábků 6 18 6 18 6 37 4
7. Jan Opluštil 6 18 6 18 6 37 4
8. Matěj Skácel, před ním Jakub Skácel 6 18 6 18 6 37 4
Majitelé 5/8 lánu čili 2 1/2 čtvrtlánící:
1. Jakub Prachař, před ním Pavel Zmrzlík 6 15 5 15 5 31 2
2. Václav Michna, dříve Jan Vašatík 6 15 5 15 5 31 2
3. Jakub Zdráhal, dříve Jura Šimků 6 15 5 15 5 31 2
4. Martin Skácel, dřív Jan Navrátil 6 15 5 15 5 31 2
Pololáníci:
1. Pavel Zmrzlý, dříve Šimek Martinický 3 12 4 12 4 25 -
2. Mikuláš Zmrzlý, dřív Mikuláš Konečný 3 12 4 12 4 25 -
3. Jan Zmrzlík 3 12 4 12 4 25 -
4. Jura Kníchal, dřív Mikuláš Poskonica 3 12 4 12 4 25 -
5. Jakub Adamů 3 12 4 12 4 25 -
Majitelé 3/8 lánu čili 1 a půlčtvrtníci:
1. Ondra Freynek, dříve Pavel Šviřink 6 9 3 9 3 18 6
2. Matouš Kubatík, dříve Jan Polášek 6 9 3 9 3 18 6
Čtvrtláníci:
1. Macek Vykydalů, dříve Jura Tkadlec 3 6 2 6 2 12 4
Přespolní mají pole:
1. Mikuláš Konečný v Hradisku má z 1/4 lánu koupenu jednu osminu 4 4 - 7 - 8 -
Zahradníci bez polí:
1. Ondra Vávra, dříve Adam Švec - - - - - - -
2. Mikuláš Tkadlec, dříve Jan Kavalíř - - - - - - -
3. Václav Neděla, dřív Jura Kníchal, 1/2 čtv. z býv. 1/4lánu - - - - - - -
4. Jura Šimků zde, a Mikuláš Konečný z Hradiska, užívá 1/2 čtvrti - - - - - - -
Nově Založení domkaři bez polí od roku 1657:
1. 1. Jura Švec ujal starou neznámou poustku r. 1672 - - - - - - -
Nové poustky od r. 1657 2/4 lánící:
1. Martin Papež zemžel 1669 3 12 4 12 4 25 -
1. Valenta Zbořil zemřel 1673 3 12 4 12 4 25 -
  Summa           6 1
Tudíž napočteno ve Zlobicích 6 lánů 1 achtle.

Copyright © 2007 Tomáš Dvořák | design a kód Petr Dvořák | Statistika návštěvnosti | Mapa webu | webhosting Savana.cz